„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rosnowie”

Dnia 02.06.2017r nastąpił oficjalny odbiór robót w Oczyszczalni Ścieków Rosnowo, gm. Manowo.

W ramach ww kontraktu wykonywaliśmy roboty budowlane polegające na:

* kompleksowym wykonaniu budynku technicznego,

* kompleksowym wykonaniu wiaty na osad wraz z murkiem oporowym,

* wykonaniu płyty postojowej wozu asenizacyjnego,

* wykonaniu fundamentu pod silos wapna,

* wykonanie projektowanych dróg, placów i chodników – ok. 700 m2.